Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr
Page not found – brodinefwr.org.uk

Ooops... Error 404

We are sorry, but the page you are looking for does not exist.

Please check entered address and try again or go to homepage

National Reading and Numeracy Test 2019

National Numeracy Tests 2019 - Year 7, 8 & 9 - Information for parents

April 1st – 11th

All pupils in Year 7, 8 & 9 will sit the Online Personalised Assessments (Procedural Numeracy)

The online assessment replaces the paper based tests and provides a tailored assessment experience for each learner.

The purpose of these assessments is to help all learners develop their skills through understanding what they can do, the things they need to work on, and their next steps.

The assessments provide schools with information on the skills of individual learners and whole classes.

They will need to have their HWB username and passwords to access the tests

Information for the New Online Assessments can be found here

https://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/181130-faq-parents-personalised-assessments-en.pdf

April 30th & May 2nd

All pupils in Year 7, 8 & 9 will sit the Numerical Reasoning Tests (paper) in their Maths lessons

June 10th

Online Personalised Assessments (Procedural Numeracy)

Online revision resources

Here are some links to the resources year 7, 8 & 9 can use to prepare for their national numeracy tests.

MyMaths

www.mymaths.co.uk

All pupils have a username & password for MyMaths

Cip ar Fathemateg / Maths Spying

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2017/CiparFathemateg/index.html

Here is a link to a video explaining how to use the resource (youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=eaTExNRk5xQ

The language can be changed, at any point, between Welsh and English by clicking the square in the top right corner of the screen (It will either have a C or an E inside)

Profion Rhifedd Cenedlaethol 2019 - Blwyddyn 7, 8 & 9 – Gwybodaeth i Rieni

Ebrill 1af – 11eg

Bydd pob disgybl ym mlwyddyn 7, 8 & 9 yn sefyll yr Asesiadau Personol Ar-lein (Rhifedd Gweithdrefnol)Mae’r asesiad ar-lein yn disodli'r profion papur ac yn darparu profiad asesu wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr.

Pwrpas yr asesiadau hyn yw helpu pob dysgwr i ddatblygu ei sgiliau trwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, y pethau y mae angen iddynt weithio arnynt, a'u camau nesaf.

Mae'r asesiadau'n rhoi gwybodaeth i ysgolion am sgiliau dysgwyr unigol a dosbarthiadau cyfan.

Bydd angen iddynt gael eu henw defnyddiwr a chyfrineiriau HWB i gael mynediad i'r profion. Gellir dod o hyd i Gyfarwyddyd ar gyfer yr Asesiadau Ar-lein Newydd yma   https://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/181130-faq-parents-personalised-assessments-cy.pdf

Ebrill 30ain & Mai 2il

Bydd pob disgybl ym mlwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Rhesymu Rhifyddol (papur) yn eu gwersi Mathemateg

Mehefin 10fed

Asesiadau Personol Ar-lein (Rhifedd Gweithdrefnol)

Adnoddau adolygu ar-lein

Dyma rai cysylltiadau i’r adnoddau y gall blwyddyn 7, 8 a 9 eu defnyddio i baratoi ar gyfer eu profion rhifedd cenedlaethol.

MyMaths

www.mymaths.co.uk

Mae gan bob disgybl enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer MyMaths

Cip ar Fathemateg / Maths Spying

http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2017/CiparFathemateg/index.html

Dyma ddolen i fideo sy'n dangos sut i ddefnyddio'r adnodd (youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=eaTExNRk5xQ

Gellir newid yr iaith, ar unrhyw adeg, rhwng y Gymraeg a'r Saesneg trwy glicio ar y sgwâr yng nghornel dde uchaf y sgrin (Bydd ganddo naill ai C neu E y tu mewn)

 

Information for parents/carers Yr 7-9 - Reading and Numeracy Tests in Wales 2019

This guide provides parents/carers with information explaining what the tests involve and how the results will be reported.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hwb-live-storage/57/23/e3/05/005148349770da7028b116c1/reading-and-numeracy-tests-in-wales-information-for-parents-carers-2-9.pdf

Gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 7-9 - Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru 2019

Bydd y canllaw yn rhoi gwybodaeth i rieni/gofalwyr yn egluro beth yn union yw'r profion a sut yr adroddir ar y canlyniadau.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hwb-live-storage/cb/71/54/f4/87e949b784ea68d9d7349878/profion-darllen-a-rhifedd-yng-nghymru-gwybodaeth-i-rienigofalwyr-blwyddyn-2-9.pdf

National Reading and Numeracy Test 2018

National Reading and Numeracy 2018 Animated Guide for Parents

Canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd 2018 Canllaw animeiddiedig i rieni a gofalwyr

Reading and Numeracy Tests in Wales Information for Parents and Carers Years 2-9

Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr Blwyddyn 2-9